Teclat d'ordinador

Avís legal i política de privacitat

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), l'Ajuntament de Torredembarra amb CIF P4315500A i domicili social a plaça del castell, 8. 43830 Torredembarra (Tarragona) i adreça electrònica lopd@torredembarra.cat , manifesta que són de la seva propietat: 

- el domini https://www.torredembarra.cat

- els perfils i pàgina a les següents xarxes socials: 

L’Ajuntament de Torredembarra no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència en línia a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, l’Ajuntament de Torredembarra no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. 


Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials de l’Ajuntament de Torredembarra estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d'Internet i xarxes socials de l’Ajuntament de Torredembarra poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquest no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Torredembarra o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Ajuntament de Torredembarra.


Xarxes socials

La persona usuària caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’Ajuntament de Torredembarra i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, l’Ajuntament de Torredembarra tindrà accés al perfil de la persona usuària d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ella amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos. Si la usuàriai no desitja que l’Ajuntament de Torredembarra pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ella caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a l’Ajuntament de Torredembarra. 

Les actuacions que realitzi l’Ajuntament de Torredembarra podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Torredembarra pel que fa a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquests mitjans en línia. 

La participació de les persons usuàries en concursos, promocions o sortejos implicarà que accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació implicarà que ha acceptat les mateixes.

Es recorda a les persones usuàries que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços: 

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav

 

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present la persona usuària autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra amb domicili a plaça del Castell, 8. 43830  (Tarragona): 

 • Formulari de contacte:  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima a tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers. 

   

 • Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció de les persones usuàries de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquest Ajuntament i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament. 

En qualsevol cas, podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos: 

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. 
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament. 

Aquestes peticions caldrà que es facin a la plaça del Castell, 8. 43830 Torredembarra (Tarragona) o a lopd@torredembarra.cat

Així mateix, també podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a : dpo@torredembarra.cat

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de l’Ajuntament de Torredembarra, qui determina que tot el contingut escrit per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l'autoria, el que significa que pot ser utilitzada, explotar tot el contingut redactat i elaborat per aquesta entitat sempre i quan s’esmenti que l’Ajuntament de Torredembarra és l'autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, en cap cas no es permet un ús comercial de les mateixes o de les possibles obres derivades. En qualsevol cas, les obres derivades que es puguin dur a terme hauran de mantenir en tot moment la possibilitat d'ésser utilitzades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a l’Ajuntament de Torredembarra implicarà l'incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat exigir el seu cessament i eliminació immediata, podent exercitar les accions que considerin oportunes respecte a la llicència específica.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials que poden ésser propietat de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, sense ser responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra l'ús que la persona usuària pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent la responsabilitat exclusiva de la seva persona, que ha de complir amb els drets de propietat o d'ús de la llicència que el tercer ha indicat.

L’Ajuntament de Torredembarra no transfereix a les persones usuàries la propietat del seu software. La persona usuària és la propietària del mitjà en el qual es grava el software. L’Ajuntament de Torredembarra posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si la persona usuària transfereix software d'aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

 

Llei aplicable i jurisdicció


Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.