Imatge de la campanya
Peu de foto
Imatge de la campanya

Control de vehicles de mobilitat personal (VMP)

Del 20 al 26 de maig

Policia Local
Data de publicació: 21/05/2024

Del 20 al 26 de maig, la Policia Local de Torredembarra realitza una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP), coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

Es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:

· Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells 
similars que ho facin a pas de persones.
· Circular amb VPM amb un nombre de persones transportades superior al de les places del 
vehicle.
· Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre se circula amb 
un VMP.
· Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.
· Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi 
de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l’obligatorietat de l’ús del casc.